Kritériá pridelenia certifikátu V-Label

Definícia „vegetariánske“ and „vegánske“

(1) Produkty sa považujú za vegánske, ak v nich nie je sú žiadne žložky živočíšneho pôvodu a v ktorých, v žiadnej časti výroby a prípravy, neboli použité, využité ani nahradené
– ingrediencie (vrátane aditív, nosičov, aróm, príchutí, flavourings and enzýmov) alebo
– spracovávacích pomôcok alebo
– látok, ktoré nie sú aditíva, ale sú využívané rovnako a s rovnakým
účelom ako spracovávacie pomôcky, ktoré sú buď v surovom alebo v upravenom stave živočíšneho pôvodu.

Toto znamená hlavne, ale nie výhradne:
Žiadne maso a iné produkty z jatiek (napr. vnútornosti)
Žiadne ryby a iné morské zvieratá
Žiadne vajcia
Žiadny med
Žiadne mlieko
Žiadny živočíšny vosk ako napríklad lanolín, včelí vosk alebo šelak
Žiadna kožušina, koža ani hodváb
Žiadna materská kašička
Žiadne farbivá živočíšneho pôvodu
Žiadne látky, ktoré boli čistené živočíšnym uhlím
Žiadne látky, ktoré boli čistené živočíšnymi látkami ako želatína alebo rybí mechúr
Žiadne iné látky, ktoré boli vyrobené, získané alebo inak obohatené vyššie uvedenými látkami

(2) Produkty sa považujú za vegetariánske, ak dodržujú podmienky odseku 1, s výnimkou mlieka, mledziva, vajec, medu, včelieho vosku, propolisu, živošíneho vosku ako lanolín, včelí vosk alebo šalek, ktoré sú povolené vrátane použitia výrobkov, ktoré ich obsahujú.

Toto znamená hlavne, ale nie výhradne:
Žiadne maso a iné produkty z jatiek (napr. vnútornosti)
Žiadne ryby a iné morské zvieratá
Žiadne vajcia z klietkového chovu (vrátane prispôsobeného klietkového systému a odchovu v malých skupinách)
Žiadny vajcia získané zabitím zvieraťa (napr. kaviár)
Žiadne mliečne výrobky, v ktorých bol použitý rennet
Žiadna materská kašička
Žiadne farbivá, ktoré boli vyrobené zabitím zvieraťa (napr. karmín)
Žiadne arómy, vonné látky a dochucovadlá živočíšneho pôvodu, okrem prípadov, keď látka zodpovedá definícii uvedenej v odseku
Žiadne látky bielené živočíšnym uhlím
Žiadne nosiče živočíšneho pôvodu, okrem prípadov, keď látka zodpovedá definícii uvedenej v odseku 2
Žiadne látky, ktoré boli čírené živočíšnymi látkami (napr. želatína, vyzina z plávacieho mechúru rýb a pod.), okrem prípadov, keď látka zodpovedá definícii uvedenej v odseku 2
Žiadne iné látky, ktoré boli vyrobené, získané alebo inak obohatené vyššie uvedenými látkami

Kultivačné médiá
Vyššie uvedené vegánske a vegetariánske definície sa vzťahujú na všetky štádiá výroby a spracovania. Zahŕňajú tak aj procesy biotechnologickej výroby zložiek alebo látok. Biotechnologické metódy sú také, pri ktorých sa na výrobu a/alebo modifikáciu zložiek výrobku zámerne pridávajú baktérie, huby, riasy, eukaryotické jednobunkové organizmy a/alebo bunkové kultúry. Napríklad: posledné použité kultivačné médium, fermentačný substrát a/alebo nosič používaný pri výrobe zložiek alebo látok, ktoré sú súčasťou konečného produktu, musí tiež spĺňať vyššie uvedené kritériá pre vegánske alebo vegetariánske zložky a látky.

Ako postupovať pri neželaných stopách
Všetky štádiá výroby, spracovania a distribúcie by mali byť navrhnuté takým spôsobom, aby sa vo výrobku nevyskytovali žiadne neželané stopy nevegánskych alebo nevegetariánskych látok (v tomto poradí). Neželané stopy nevegánskych alebo nevegetariánskych látok by mali byť v konečnom výrobku nižšie ako 0,1 % (1g/kg). Ak sa prekročí referenčná hodnota 0,1 %, výrobca je povinný zlepšiť všetky štádiá výroby, spracovania a distribúcie. Ak takáto optimalizácia nie je možná, výrobca musí uviesť relevantné dôvody. Za predpokladu, že výrobca urobil všetky opatrenia, ktoré by mali zabrániť kontaminácii výrobku nevegánskymi alebo nevegetariánskymi látkami, odchýlka od referenčnej hodnoty 0,1 % automaticky nevedie k odopretiu „vegánskeho“ alebo „vegetariánskeho“ certifikátu V-Label.

Geneticky modifikované organizmy (GMOs)
Výrobkom, ktoré obsahujú GMO, nemôže byť udelený certifikát V-Label.

Testovanie na zvieratách
Nie je povolené testovanie na zvieratách, a to ako jednotlivých zložiek, pomocných látok či iných látok používaných pri spracovaní výrobku, tak aj testovanie konečného výrobku. To platí priamo pre nadobúdateľa licencie a výrobcu (ak sa nejedná o tú istú osobu) a v mene toho istého; napr. na účely výskumu, vývoja a/alebo výroby, vrátane testovania na zvieratách pod vedením národných i zahraničných vládnych inštitúcií. Výnimky sú povolené len vtedy, ak slúži hlavný prínos výrobku, ktorý sa má testovať, živočíšnemu druhu, na ktorom je výrobok testovaný (v tomto prípade sú testy podobné klinickému skúšaniu na ľuďoch, zdravie a pohodu zvieraťa neovplyvňujú negatívne). Napr. je povolené podávať vegetariánsku stravu počas dlhšej doby psom žijúcim v domácnosti (majitelia poskytnú psy do štúdie dobrovoľne) a počas tohto obdobia je zdravotný stav psa pravidelne kontrolovaný veterinárom.

Definícia pojmu „živočích“
V-Label definuje živočíchy ako mnohobunkové eukaryotické organizmy (organizmy, ktorých bunky majú jadro oddelené od cytoplazmy membránou), ktoré nezískavajú energiu zo slnečného žiarenia (ako rastliny), potrebujú dýchať kyslík, ale nie sú hubami. Živočíchmi podľa tohto odseku sú všetky stavovce a bezstavovce.

Verzia: Júl 2019