Veel gestelde vragen

Alles uitbreiden

Veel gestelde vragen

Welke voordelen biedt het V-Label in vergelijking met andere veggielabels?

Vele bedrijven en producenten gebruiken hun eigen veggielabels om hun producten te kentekenen. Bij deze labels definiëren zij echter zelf de criteria waaraan vegan en vegetarische producten moeten voldoen. Dit leidt ertoe dat deze labels niet zomaar door andere bedrijven en producenten kunnen gebruikt worden. Onvoldoende achtergrondkennis bij bedrijven over diverse ingrediënten en productieprocessen kan dan leiden tot een incorrecte labeling. Deze zelf gecreëerde labels worden niet door onafhankelijke organen gecontroleerd, hetgeen betekent dat een onjuiste labeling soms niet door de consument wordt opgemerkt. Consumenten zijn steeds meer vragende partij voor een transparant systeem waarmee ze vegan en vegetarische producten snel en betrouwbaar kunnen identificeren.

Momenteel kan enkel het V-Label deze transparantie bieden dankzij gestandardiseerde criteria voor de labeling van vegan en vegetarische producten. Het V-Label houdt in dat bedrijven de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsinspectie van hun vegan en vegetarische producten uit handen kunnen geven.

Bovendien is het V-Label het enige onafhankelijke label in Europa in de categorieën “vegan” en “vegetarisch”.

Waarom kan men niet simpelweg de ingrediëntenlijst lezen?

Enkel de ingrediëntenlijst lezen biedt weinig zekerheid over het feit of een product vegan of vegetarisch is. Sommige ingrediënten zijn bijvoorbeeld gespecifieerd als E-nummers, waarmee de meeste consumenten weinig vertrouwd zijn. Andere ingrediënten worden dan weer niet opgelijst omdat er geen declaratieplicht voor bestaat. Het is ook niet altijd duidelijk of bepaalde ingrediënten van plantaardige oorsprong zijn. Zo worden additieven – die vaak van dierlijke afkomst zijn – doorgaans niet opgenomen in ingrediëntenlijsten. Wijzigingen aan recepten kunnen betekenen dat geliefde vegan of vegetarische producten opeens dierlijke producten bevatten zonder dat de consumenten dit merken. Bij producten die een V-Label dragen ondergaat niet enkel de samenstelling een grondige inspectie, maar wordt ook elke individuele productiestap in de ontwikkeling van een product gecontroleerd. Het V-Label is daarom een snelle en betrouwbare indicator, die de consument de moeite bespaart om ingrediëntenlijsten te bestuderen.

Wat zijn de criteria voor de V-Labeling van producten als vegan of vegetarisch?

De definities van de termen “vegan” en “vegetarisch”, zoals ze voor het V-Label gebruikt worden, komen overeen met de aanbevolen definitie die gespecifieerd werd tijdens de 12e Conferentie voor Consumentenbescherming op 22 april 2016, in Duitsland.

Vegetarisch

Voedsel en andere producten die geen dieren of delen van dieren bevatten worden als vegetarisch beschouwd. Deze definitie heeft ook betrekking op alle productie- en verwerkingsstappen. Voedsel en producten die als vegetarisch gekenmerkt zijn kunnen wel geproduceerd worden met behulp van levende dieren en/of producten van dierlijke oorsprong.

Vegan

Voedsel en andere producten die geen dieren of dierlijke producten bevatten worden als vegan beschouwd. Bij de productie van voedsel en producten die als vegan gekenmerkt zijn mag dus geen gebruik gemaakt worden van levende dieren en mogen geen producten van dierlijke oorsprong ingezet worden. Deze definitie heeft ook betrekking op alle productie- en verwerkingsstappen.

Bijkomende criteria van het V-Label

Het V-Label wordt nooit toegekend in volgende gevallen:

 • Voor producten die GMO´s (genetisch gemodificeerde organismen) bevatten
 • Voor producten die eieren bevatten afkomstig van legbatterijen (met inbegrip van verrijkte kooien en groepskooien)
Verpakking

Het V-Label sluit geen producten uit waarvan de verpakking dierlijke producten bevat. Bedrijven worden echter aangemoedigd om vrijwillig verpakkingen te vermijden die producten bevatten die afgeleid zijn van dieren.

Bevruchting en teelt

Het toekenningsproces voor het V-Label voor producten en ingrediënten start bij de oogst. Het gebruik van meststoffen in de bodem waar de grondstoffen voor V-gelabelde producten worden gekweekt werd niet als criterium opgenomen. De voorkeur gaat echter wel uit naar grondstoffen uit vegan, biologische landbouw, en bedrijven worden aangemoedigd om op vrijwillige basis meststoffen die dierlijke producten bevatten te vermijden.

Sporen van ingrediënten en verontreinigingen

Bedrijven beslissen zelf of ze op de verpakking aangeven of er tijdens het productieproces eventueel minimale verontreiniging met allergenen of dierlijke producten kan optreden. Bedrijven die de mogelijke aanwezigheid van sporen van ingrediënten expliciet vermelden beschermen zichzelf tegen eventuele wettelijke gevolgen indien consumenten allergische reacties vertonen. Deze vermelding op de verpakking betekent echter niet noodzakelijk dat het eindproduct ook daadwerkelijk dierlijke producten bevat; de informatie waarschuwt gebruikers enkel in verband met de mogelijkheid van minimale contaminatie tijdens het productieproces.

Producten die deze informatie dragen beantwoorden nog steeds aan de criteria van het V-Label indien er op geen enkel moment van het productieproces opzettelijk dierlijke producten worden toegevoegd. Het productieproces moet zo ontworpen worden dat een mogelijke verontreiniging met dierlijke producten wordt vermeden. Volgens de criteria van het V-Label mag de totale contaminatie met alle traceerbare dierlijke ingrediënten in het eindproduct niet meer bedragen dan 0,1% (1 g/kg). Voor bepaalde productgroepen worden andere regels gebruikt die gebaseerd zijn op een “technisch haalbare detectielimiet”.

Voorbeelden

Het V-Label wordt nooit toegekend voor de volgende producten of voor producten die één van de volgende ingrediënten bevatten:

 • Slachtbijproducten
 • Vetten afkomstig van vis, delen van vissen of anderen zeedieren
 • Aroma´s van dierlijke oorsprong (met uitzondering van aroma´s op melkbasis)
 • Eieren afkomstig van andere dieren dan gevogelte (bv. kaviaar)
 • Melkproducten waarin dierlijk stremsel gebruikt is
 • Koninginnengelei
 • Kleurstoffen gemaakt uit ingrediënten op basis van dieren (bv. cochenille)
 • Suikers waarbij in het verwerkingsproces beendermeel werd gebruikt (bv. vruchtensap, suiker)
 • Draagstoffen of additieven op basis van dierlijke producten
 • Klaring met producten van dierlijke oorsprong (bv. gelatine, vislijm)

Het V-Label in de categorie “vegan” wordt enkel toegekend voor producten die bovendien vrij zijn van dierlijke producten als:

 • Eieren
 • Honing
 • Melkproducten
 • Dierlijke was
 • Kleurstoffen gemaakt uit dierlijke producten
 • Draagstoffen of additieven op basis van dierlijke producten
 • Klaring op basis van producten afkomstig van dieren (bv. eiwit)
Op welke basis worden voedingsmiddelen en andere producten geclassificeerd als “vegan” of “vegetarisch”?
Bedrijven die de toelating wensen voor het gebruik van het V-Label om hun producten te labelen moeten de volledige samenstelling van de betreffende producten en alle additieven declareren aan de licentiegever. Op basis van deze zelfuitgevoerde declaratie en een inspectie door het V-Label-team kunnen voedsel en andere producten dan geclasseerd worden als “vegan” of “vegetarisch”.
Welke stappen worden ondernomen om te garanderen dat bedrijven voldoen aan de criteria van het V-Label?

Het V-Label behoudt het recht om kwaliteitsmetingen door te voeren, teneinde de geloofwaardigheid en de beloofde voordelen van het V-Label te waarborgen.
Alle receptwijzigingen of procesveranderingen in het kader van de productie van voeding of andere producten die het V-Label dragen moet onmiddellijk gerapporteerd worden aan de verantwoordelijken voor kwaliteitsmanagement van het V-Label-team. Vanaf het moment dat het bedrijf de relevante veranderingen heeft gerapporteerd wordt een nieuwe inspectie doorgevoerd.

Zijn er producten waarvoor het V-Label niet zinvol is?

Niet voor alle types voedingswaren is het V-Label zinvol. Mono-producten zoals theeën, kruiden en mineraalwater, evenals rauwe voedingsmiddelen zoals onverwerkte groenten zijn altijd plantaardig en hebben een dusdanige labeling niet nodig. Het is natuurlijk niet verkeerd om het V-Label te gebruiken voor producten die overduidelijk vegan of vegetarisch zijn, maar we beschouwen het niet als raadzaam.

Welke kosten kunnen bedrijven verwachten die het V-Label willen gebruiken?

Aan het gebruik van het V-Label is een jaarlijkse licentiekost verbonden en een eenmalige inspectievergoeding.

Hoe lang kan het duren eer bedrijven een toelating krijgen?

Het licentieproces omvat vijf stappen. Wanneer een bedrijf een eerste aanvraag heeft ingediend, wordt op basis van de bedrijfsgegevens een offerte opgesteld. Op het moment dat de offerte aanvaard wordt door het bedrijf, wordt een licentieovereenkomst afgesloten. Vervolgens controleert de licentiegever alle productdetails. Na een grondige inspectie wordt – indien de licentieaanvrager tevreden is met het resultaat – de V-Label-licentie toegekend. Uiteindelijk wordt de productverpakking nagekeken en goedgekeurd.

Bij een gestandardiseerd licentieproces kan het twee tot acht weken duren eer een bedrijf uiteindelijk het fiat krijgt om het V-Label te gebruiken. Ook een versneld licentieproces is mogelijk. Bij deze procedure krijgt de betreffende aanvraag voorrang en worden de voorziene controles binnen de tien werkdagen uitgevoerd.

Welk een contract krijgen bedrijven?
Geldigheidsduur

De contractuele relatie duurt in principe één jaar. Een verlate aanvangsdatum kan vastgelegd worden bijvoorbeeld in het kader van toekomstige productlanceringen. Het contract wordt automatisch verlengd indien het niet uiterlijk drie maanden voor de vervaldag schriftelijk opgezegd wordt.

Licentiecertificaat

Eens het licentieproces afgerond is wordt een licentiecertificaat uitgereikt voor het product in de betreffende categorie (vegan of vegetarisch).

Welke informatie moeten bedrijven verstrekken in het kader van het licentieproces?
 • Totale jaarlijkse omzet
 • Aantal producten die gelabeld dienen te worden
 • Netto omzet van de laatste 12 maanden voor de producten waarvoor het V-Label werd toegekend
 • Voor nieuwe producten: gepande netto omzet tijdens de volgende 12 maanden van de producten waarvoor een licentie wordt aangevraagd
 • Klanten van de producten waarvoor het V-Label wordt aangevraagd