Често задавани въпроси

Разгънете всичко

Често задавани въпроси

Какви преимущества има V-Label спрямо други веге-маркировки?

Множество компании и независими производители използват свои собствени веге печати върху продуктите си. Когато се създават тези печати обаче, въпросните дефинират собствени критерии за вегански и вегетариански продукти, което води до несъответствия спрямо други компании и производители. Липсата на установена фактология сред компаниите, с оглед на разнообразните съставки и важни производствени критерии, може да доведе до неадекватно етикетиране. Тези собственоръчно направени етикети не са обект на проверка от независими институции, което означава, че некоректното етикетиране понякога може да мине незабелязано от потребителя. Потребителите отправят все повече призиви за прозрачност, така че да могат да различават вегански и вегетарианските продукти с лекота и увереност.

Към текуща дата само V-Label може да предложи този тип яснота, благодарение на стандартизирани критерии при етикетирането на вегански и вегетариански продукти. V-Label означава, че компаниите могат да прехвърлят отговорността за проверките на качеството на своите вегански и вегетариански продукти.

Също така, V-Label е единственият независим печат за Европа в категориите “вегански” и “вегетариански”.

Защо не е достатъчно просто да бъде прочетен списъка на съставките?

Прочитането на списъка със съставките само по себе си предоставя недостатъчна гаранция дали даден продукт е вегански/вегетариански или не. Някои от съставките са окачествени като Е-номера, които са непознати за много потребители, докато други въобще не са отбелязани тъй като няма нужда от това. Също така, невинаги е ясно дали определени съставки са с растителен или животински произход – например, принципно не е обичайно за производствените добавки, голяма част от които са с животински произход, да бъдат включвани в списъка на съставките. Промяна в рецептата може да означава, че обичаният вегански или вегетариански артикул внезапно е започнал да съдържа животински продукти, без дори потребителят да забележи. Стоките, лицензирани с V-Label, не само биват изследвани откъм състав, но също така всяка отделна производствена стъпка, участваща в развитието на даден продукт, е обект на разглеждане. По този начин V-Label се превръща в скоростен и надежден индикатор, който спестява на потребителите грижата по разучаването на списъка със съставките.

На базата на какви критерии продуктите, носители на V-Label, биват маркирани като вегански или вегетариански?

Дефиницията на термините “вегански” и “вегетариански”, които V-Label използва като основа, отговаря на препоръчителното определение, установено по време на 12-та Конференция за защита на потребителя, проведена на 22 април 2016.

Вегетариански

Храни и други продукти, които не съдържат животни или части от животни, се считат за вегетариански. Това касае целия производствен процес, с всичките му прилежащи стъпки. Храни и други продукти, създадени с помощта на живи животни и извлечените от тях продукти, също се считат за вегетариански.

Вегански

Храни и други продукти, които не съдържат животни или части от животни, се считат за вегански. За да се окачествят като вегански, храните и останалите продукти не трябва да бъдат създадени с помощта на живи животни или извлечените от тях продукти. Това касае целия производствен процес, с всичките му прилежащи стъпки.

Допълнителни критерии на V-Label

Лиценз V-Label не се получава при следните случаи:

 • Продукти, отбелязани като съдържащи ГМО (генно-модифицирани организми)
 • Продукти, съдържащи яйца от отглеждани в клетка кокошки (в това число усъвършенствани клеткови системи, както и развъждане на малки групи)
Опаковки

V-Label не изключва продукти, чието опаковане съдържа продукти от животински произход. Въпреки това обаче, компаниите биват насърчавани доброволно да избягват използването на опаковки, съдържащи продукти от животински произход.

Наторяване и обработване

Процесът на лицензиране на продукти и отделни съставки с V-Label стартира от прибирането на реколтата. Торовете, с които се третира почвата, където се отглеждат суровините за продуктите с V-Label, не покриват унифицирани критерии. Въпреки това, суровините, получени чрез веганско, органично селско стопанство, следва да бъдат предпочитани, а компаниите – поощрявани доброволно да избягват употребата на торове, съдържащи вещества на животинска основа.

Следи от замърсяване

Компаниите решават на доброволен принцип дали да отбележат на опаковката наличието на следи от замърсяване с алергени или животински продукти, които евентуално могат да възникнат през производствения процес. Маркирайки потенциалното присъствие на следи от тях, компаниите се застраховат срещу възможни законови последици, в случай че клиентите развият алергични реакции. Само защото информацията е представена обаче не означава задължително, че крайният продукт в действителност съдържа съставки на животинска основа; информацията просто предупреждава потребителите относно минималната възможност за замърсяване, възникваща при производствения процес.

Продуктите, носещи тази информация, изпълняват критериите на V-Label, считайки че нито една съставка от животински произход не е съзнателно добавена в даден етап от изготвянето. Производственият процес трябва да бъде проектиран така, че да изключва всяка вероятност за замърсяване със съставки от животински произход. Според критериите на V-Label, общата степен на замърсяването, с всички проверими животински съставки в крайния продукт, не трябва да надвишават 0.1% (1 г/кг). Други правила, базирани на “технически осъществим лимит на откриване”, могат да се приложат за конкретни продуктови групи.

Примери

Лиценз V-Label никога не се дава при следните продукти или при продукти, съдържащи някоя от следните съставки:

 • Остатъчни продукти от кланица
 • Мазнини от риба, части от риба или други морски животни
 • Есенции от животински произход (с изключение на онези, които са на млечна основа)
 • Яйца, различни от тези на домашните птици (например хайвер)
 • Млечни продукти, в които се използва животинско сирище
 • Пчелно млечице
 • Оцветители, изработени от съставки на животинска основа (например кохинил)
 • Захари, произведени чрез въглени от животински кости
 • Вещества на животинска основа, използвани при превоза, или добавки
 • Рафиниране чрез вещества на животинска основа (например желатин, рибен клей)

Лиценз V-Label в категория “vegan” се дава само за стоки, които са допълнително освободени от животински продукти, като например:

 • Яйца
 • Мед
 • Млечни изделия
 • Животински восък
 • Оцветители, изработени от животински продукти
 • Вещества на животинска основа, използвани при превоза, или добавки
 • Рафиниране чрез вещества на животинска основа (например яйчен белтък)
На какъв принцип хранителните и други продукти биват класифицирани като „вегански” или „вегетариански”?
Компаниите, които желаят да лицензират продуктите си с V-Label, са задължени да декларират пред лицензодателя пълния състав на тези продукти, както и всички добавки, използвани по време на обработката. Въз основа на тази декларация и след проверка от екипа на V-Label, хранителни и други продукти вече могат да бъдат класифицирани като “вегански” или “вегетариански”.
Какви стъпки се предприемат за да се гарантира, че компаниите действително спазват изискванията на V-Label?

Екипът на V-Label си запазва правото да приложи мерки за гарантиране на качеството, насочени към опазване на достоверността и преимуществата, обещани от нас. Всяка промяна на рецептата или процесите, вложени в производството на храни и други продукти, носители на V-Label, следва да бъде докладвана незабавно и без нужда от подтикване на членовете на V-Label, отговарящи за управлението на качеството. Веднъж след като компанията обяви съответните промени, бива извършена нова проверка.

Има ли случаи, при които няма значение дали продуктът носи печат V-Label?

На практика не е нужно всички хранителни продукти да носят V-Label: Монопродуктите, като например чайовете, подправките и минералната вода, както и някои сурови храни от сорта на необработените зеленчуци, са по подразбиране на растителна основа и не изискват специално етикетиране. Макар и на теория да няма нищо нередно при рекламирането на даден продукт посредством афиширането на очевидни истини, това не се счита за препоръчително.

Каква е очакваната цена, която компаниите следва да заплатят, лицензирайки своите продукти с V-Label?

Ползването на V-Label подлежи на годишна лицензионна такса, както и еднократна такса за ревизия.

Колко дълго може да отнеме издаването на лиценз за компаниите?

Лицензионният процес включва пет стъпки. Веднъж след като компанията е подала първоначалната си заявка, се създава оферта въз основа на подадените данни. След като офертата бъде потвърдена от компанията, лицензионния договор е завършен. Впоследствие лицензодателят проверява всички детайли около продуктите. Извършва се обстойна проверка и, ако лицензодателят бъде удовлетворен от резултата, се издава лиценз V-Label. Накрая оформлението на опаковката се разглежда и одобрява за употреба.

При стандартен лицензионен процес, може да отнеме между 2 и 8 седмици докато компанията окончателно се сдобие с разрешително за ползване на V-Label. Ускорен лицензионен процес също е възможен. При него на заявките се отделя особено внимание и необходимите проверки се изпълняват в рамките на десет работни дни от първоначалното заявление.

Каква е същността на договора за компаниите?
Период на валидност

Договорните отношения обикновено продължават една година. Ако продажбите се колебаят с повече от 10% нагоре или надолу, годишната лицензионна такса се коригира съобразно. Началната дата на договора се уточнява в самия договор. Може да бъде уточнена и по-късна дата, касаеща например включването на бъдещи продукти. Договорът автоматично се подновява ако не бъде прекратен чрез писмено известие в период от три месеца преди изтичане на срока.

Лицензионен сертификат

Веднъж след като лицензионният процес завърши се издава лицензионен сертификат за продукта в съответната категория.